GARANTIE EN REPARATIES

Voor de door Zanten geleverde zaken geldt uitsluitend, indien van toepassing, de door de fabrikant of importeur gestelde garantie. Nimmer zal Zanten meer garantie verstrekken aan opdrachtgever, dan dat de betreffende fabrikant een garantie verstrekt jegens Zanten.


Ieder beroep op opschorting of verrekening wordt in het kader van garantie uitgesloten. Geringe, in de handel gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen in kleur, afmeting, afwerking, hoeveelheid en kwaliteit kunnen nimmer een grond tot een garantieclaim opleveren.


Gestelde reparatietermijnen gelden slechts bij benadering en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn. Klachten over verstrekte garantie of uitgevoerde reparaties dienen uiterlijk binnen acht dagen na retourontvangst van de onder garantie geleverde zaak of gerepareerde zaak schriftelijk aan Zanten te worden gemeld.


Bij een gegronde klacht dient Zanten in de gelegenheid te worden gesteld om de reparatie alsnog deugdelijk uit te voeren. Voor reparaties kunt u telefonisch of per e-mail contact opnemen met onze verkoop binnendienst van uw regio. Daarbij is het belangrijk dat u de pakbon of factuur bij de hand heeft.